เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษาศาสนา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนโยธา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสาธารณสุขฯ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง
แผนการดำเนินงาน ปี 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.แกลง
แผนอัตรากำลังข้าราชการ 3 ปี ประจำปี 2555-2557
รายงานงบประมาณการรายรับ
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับ - รายจ่าย ปี 2555
รายงานรายรับ-รายจ่ายปี 2553
บริการชำระภาษี
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
โครงการปรับลดระยะเวลาการบริการประชาชน
การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สาระน่ารู้ คู่อปท
กิจกรรม "พัฒนาชายหาดสวนสน"
นานาสาระ
การให้บริการของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องแก้ไข

สาระน่ารู้..คู่อปท.

5 พฤติกรรมป้องกันไข้หวัดใหญ่
รู้จักไข้หวัด 2009
สาระน่ารู้เรื่อง "ขยะมูลฝอย"
ภาวะโลกร้อนคืออะไร
การป้องกันอัคคีภัย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 (แก้ไขคำผิด)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
หารือเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง / ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.kleang.com